DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Muzeum Kraslické dráhy

Skanzen Hřebeny

Skanzen Hřebeny 
 
 
 
 
N á v r h   n a   z ř í z e n í
Muzea Kraslické dráhy (trati Sokolov – Klingenthal)
v dopravně  Hřebeny
 
 
Železniční spolek Klub M 131.1 Sokolov
Nadace Renesance 21

  • Úvod

 

              Předkládáme návrh na zřízení Muzea (skanzenu) Kraslické dráhy (trati Sokolov – Klingenthal) v dopravně Hřebeny.

 

              Tato myšlenka navazuje na několikaleté snahy nadace Renesance 21, železničního spolku Klub M 131.1 Sokolov a přátel železnic na zřízení expozice věnované historii a zajímavostem nejen vlastní trati Sokolov – Kraslice – Klingenthal DB, ale také celého regionu údolí řeky Svatavy a Krušných hor. Dále navazuje na úspěšné oslavy 100. výročí trati, které se uskutečnily v roce 1999.

 

              Snaha o zřízení železničního muzea v zastávce Hřebeny současně navazuje na probíhající projekty revitalizace území v okolí hradu Hartenberg (obnova hradu, geologické muzeum v těsném sousedství železniční zastávky, pivovar atd.).

 

 
  • Historie

 
              Koncese ke stavbě dráhy II. řádu Falknov nad Ohří (nyní Sokolov) – Klingenthal byla vydána v říjnu 1873. 
 
              Osady  Hřebeny (dříve Hartenberg) železnice dosáhla v roce 1876. Jednalo se o odbočnou větev společnosti Buštěhradské dráhy (dále BEB), která vlastnila hlavní trať Praha – Chomutov – Cheb s několika odbočkami. Jejím hlavním úkolem byla přeprava uhlí z kladenského, chomutovského a falknovaského revíru a také přeprava hostí do západočeských lázní. Protože nebylo dosaženo dohody se saskou stranou, byla naše trať provizorně ukončena v dnešní zastávce a nákladišti Kraslice předměstí (tehdy Dolní Kraslice), kde BEB také uvažovala s vybudováním definitivního kraslického nádraží. V roce 1886 bylo dokončeno prodloužení trati do Klingenthal (ze saské strany sem železnice dorazila v roce 1875). Zde také bylo vybudováno společné nádraží. Současně byla vybudováno, na nátlak kraslické radnice, i nové (horní) nádraží, které plnilo pro město funkci hlavní železniční stanice.
 
              Do r. 1904 byla doprava na trati zajišťována výhradně smíšenými vlaky.
 
              V roce 1923 je BEB zestátněna.
 
              16. května 1947 byla ve staničním úřadu Hartenberg ukončena dopravní služba a stanice přeměněna na zastávku s nákladištěm obsazenou komerční pracovnicí. Komerční služba na zastávce byla zrušena v r. 1971.
 
              V r. 1998 byla trať Sokolov – Kraslice státní hranice pronajata firmě Viamont Úastí nad Labem, a.s. Tato firma provedla celkovou modernizaci trati, v květnu 2000 zahájila ve spolupráci s německým partnerem – firmou Vogtlandbahn provoz na přeshraničním úseku trati do Německa.
 
 
  • Infrastruktura

 
              Dnešní zastávka Hřebeny byla postavena v roce 1875 na místě, kde dříve stávala malá železářská dílna. Tvořila ji jedna průjezdná a jedna kusá manipulační kolej. V roce 1902 bylopostaveno skladiště, v roce 1903 byla stanice rozšířena o třetí kolej. Toto bylo vynuceno zejména odesíláním piva z místního pivovaru.
              Jednopatrová staniční budova byla postavena při vzniku dráhy. Později byl objekt rozšířen o přízemní přístavbu. Část budovy je pronajata základní organizaci Českého svazu ochránců přírody v Chodově (1. patro hlavní budovy), přízemní část ve směru Kraslice slouží rekreačním účelům.
 
              V jednání je odprodej odbavovací budovy ZO ČSOP Chodov. Toto občanské sdružení zajistilo v předchozích letech opravu střechy přízemní přístavby. Akutní je pro havarijní stav oprava střechy patrové části objektu.
 
              Vzhledem k historické hodnotě, určité atypičnosti budovy v rámci architektury BEB a jejímu stále ještě původnímu stavu je žádoucí zažádat o vyhlášení památkové ochrany nad staniční budovou.
   
V současné době je osobní zastávka Hřebeny dopravnou pro řízení sledu vlaků (dle převzatého služebního předpisu ČD D3). Je vybavena zvýšeným nástupištěm a čekárnou v bývalé odbavovací budově.
 
Odbavovací budova a veškeré pozemky v zastávce Hřebeny jsou ve státním vlastnictví s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty Praha, s.o.
             
 
 
  • Návrh na umístění expozice

 
              Navrhujeme umístění muzejní expozice na volné ploše dopravny Hřebeny (u budovy ve směru staničení vlevo od traťové koleje). Umístění expozice v tomto prostoru má následující výhody:
 
-     relativně velké nevyužité pozemky ve vlastnictví železnice
-         historická staniční budova bez jakýchkoliv pozdějších stavebních zásahů
-         zřízení expozice by si vyžádalo minimální stavební úpravy
-         umístění v revitalizovaném území hradu Hartenberg
-         blízkost státní hranice a západočeské lázeňské oblasti (turistický ruch)
 
Expozice bude navazovat na naučnou stezku lokalitou Hřebeny, na které budou také tři zastavení
s železniční tématikou:
-         historie trati Sokolov – Kraslice
-         historie nádraží a staniční budovy Hřebeny
-         most přes řeku Svatavu v km 8,731
 
 
  • Návrh expozice

 
              Při výběru exponátů využít existující historické předměty v majetku firem Viamont, a.s., České dráhy, a.s., a železničních spolků, které se váží k historii tratě:
 
              V exteriéru (1. etapa) umístit např.:
-         dvojitou výhybku č. 3/4 z dopravny Rotava
-         mechanické vjezdové návěstidlo ze stanice Klingenthal
-         mechanické vjezdové návěstidlo ze stanice Perštejn
-         mechanickou předvěst ze stanice Podbořany
-         seřaďovací návěstidlo typu SSSR z vlečky Medard I. Svatava
-         vjezdové návěstidlo typu SSSR z ŽST Sokolov (od Kraslic)
-         telefonní sloup
-         mezníky, staničníky a další kamenné prvky a traťové značky
 
Do současné čekárny (2. etapa) umístit (bude – li tento návrh Nadace Renesance 21, s ohledem zřizované na Muzeum Kraslické dráhy v ŽST Kraslice, realizován):
-         jednoduché zasklené panely s historickými dokumenty, popř. jejich kopiemi (na jednom panelu prezentovat vždy jednu stanici či zastávku (plány, historické fotografie apod.)
-         do volného prostoru místnosti rozmístit trojrozměrné exponáty zapůjčených od VJ ČD či soukromých sběratelů. Zapůjčené exponáty postupně nahrazovat předměty „inventárními“. Výběr provést tak, aby byla prezentována všechna odvětví činnosti železnice. Do zasklených vitrín postupně umísťovat modely vozidel, která byla na trati provozována.
              U východu z expozice umístit stůl (pracoviště výpravčího) s ternionem, komposterem a lepenkovými jízdenkami, které by si návštěvníci mohli sami označit,  a razítkem muzea. Zde umístit také řídící přístroj, který by si návštěvníci mohli „osahat“.
 
              Výběr a instalaci exponátů provést ve spolupráci s Českými drahami,  železničními spolky a dobrovolnými pracovníky, o odbornou konzultaci požádat Krajské  muzeum Sokolov.
 
              Návrh exponátů:
-         UŽST Karlovy Vary – stůl výpravčího včetně vč. dalšího příslušného nábytku, potřebných pomůcek a dopravní dokumentace, komposter, ternion atd.
-         SDC Karlovy Vary – řídící přístroj, telefony, hodiny, rameno mechanického návěstidla, další přístroje odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky, skloníky, maderon atd.
-         Železniční archiv Plzeň – historické plány tratí a budov, kopie historické koncese
-         Nadace Renesance 21 – materiály vztahující se k historii hradu Hartenberg a jeho okolí
-         soukromí sběratelé (pp. Humler, Nový, Koutný, Ing. Mareček,Železniční spolek Klub M 131.1 aj.) – historické i současné fotografie, lampy, součástí uniforem atd.
 
Instalační vitríny a nástěnky zajistit ve spolupráci se soukromými subjekty – podnikateli v regionu (nabídka reklamy).
 
Popisky pod exponáty provést ve dvojjazyčné česko – německé verzi.
 
Areál expozice bude oplocen.
 
 
  • Zajištění provozu muzea

 
          Provozovatelem Muzea Buštěhradské dráhy (trati Sokolov – Klingenthal) bude Nadace Renesance 21.
 
              Vstupné do expozice (její vnitřní části) bude dobrovolné, získané finance budou příjmem nadace Renesance 21.
             
              Odborný dohled nad exponáty, jejich aktualizaci a doplňování budou zajišťovat činovníci nadace Renesance 21 a Železničního spolku Klub M 131.1.  
 
 
  • Financování

 
1.       Již schválený grant z nadace pro rozvoj Krušnohoří (část grantu ve výši 35.000,- Kč)
2.       Granty Evropské unie (přeshraniční spolupráce) – v březnu 2006 bude vyhlášen vhodný grantový program ze SROPu
 
 
  • Termín realizace

 
          Při dobré spolupráci všech zúčastněných institucí je Muzeum Kraslické dráhy (trati Sokolov – Klingenthal)  reálné otevřít v průběhu let 2009 – 2010 (1. etapa). Toto uskutečnit v souvislosti s některou z významných událostí hradu Hartenberg či osady Hřebeny/obce Josefov, popř. výročí trati Sokolov - Kraslice.
 
 
  • Závěr

 
          I když jsme si vědomi skutečnosti, že zřízení muzejní expozice nebude úkol nijak jednoduchý a při jeho vyřešení bude nutno překonat řadu komplikací, jsme přesvědčeni, že přinese následující pozitiva:
 
          - propagace Českých drah, a.s.,  a.s. Viamont a železniční dopravy jako takové
          - propagace vlastní trati
          - propagace lokality Hřebeny,regionu Posvataví  a západní části Krušných hor
          - zatraktivnění lokality Hřeben (zámku Hartenberg) jako přirozeného střediska cestovního ruchu
          - finanční přínos pro a.s. Viamont
 
 
 

Domů


© 2009-2010 Železniční spolek Klub M 131.1