DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Muzeum Kraslické dráhy

Z činnosti Muzea Kraslické dráhy

Z činnosti Muzea Kraslické dráhy


Základní údaje

 

Zřizovatel:      Železniční spolek Klub M 131.1, zapsaný spolek, vedený u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou L 1503  

Adresa:          358 01 Kraslice, ul. Kpt. Jaroše 2019

IČ:                45376433

Telefon:         602 203 548, 606 685 265

E-mail:           klubm131-1@seznam.cz

Web:             mkd.websnadno.cz

Č. účtu:         1693611/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Sokolov

 

Předmět činností

 

 • shromažďování a prezentace trojrozměrných předmětů z historie železnice, zejména pak Kraslické dráhy,
 • dokumentace, odborná správa a evidence těchto předmětů, jejich trvalé uchování včetně restaurování,
 • zpřístupnění sbírek veřejnosti v rámci trvalých expozic i při příležitostných výstavách,
 • shromažďování literatury (knih) s železniční a vlastivědnou tématikou, její zpřístupnění badatelům,
 • shromažďování, zpracovávání, evidence a ochrana archiválií z historie a infrastruktury železnic (technické a historické dokumenty, jízdní řády, služební předpisy a další, archiválie v elektronické podobě), jejich zpřístupnění badatelům,
 • shromažďování filmových dokumentů k historii železnice a její infrastruktuře, prezentace na veřejnosti,
 • publikační a přednášková činnost,
 • pořádání a spolupořádání akcí pro veřejnost.

 

Z historie muzea

 

          První úvahy o zřízení specializovaného železničního muzea v Kraslicích se objevily v polovině prvního desetiletí tohoto století, kdy vedením střediska a.s. Viamont byly spolku nabídnuty prostory v odbavovací budově ŽST Kraslice (Kraslice, ul. Kpt. Jaroše 713; budova postavena v roce 1886) do té doby sloužící celní a pasové službě a v rámci postupného začleňování České republiky do Evropské unie opuštěné. Zde také (ve dvou místnostech a přilehlé chodbě) byly zahájeny práce na budování expozice. Jejím základem byly artefakty z majetku spolku, některých jeho členů a také předměty zapůjčené od partnerského saského spolku Eisenbahnfreunde Klingenthal e. V. (v této době byla rušena stálá výstava tohoto spolku v odbavovací budově nádraží Klingenthal, která byla následně stržena). Po ukončení nájmu nájemcem nádražní restaurace byla soukromým provozovatelem dráhy nabídnuta možnost využít pro účely muzea vhodnější prostory v tomto objektu (pseudorenesanční budovu z r. 1904, nyní Kraslice, ul. Kpt. Jaroše 2019).

          Ještě před instalací vlastní expozice bylo nutné vnitřní prostory (zejména dva velké hostinské sály) opravit a upravit. Členy Železničního spolku Klub M 131.1 (dále jen „spolku“) byla provedena oprava vnitřních omítek, nové rozvody elektrického proudu, výmalba, nátěry a další nezbytně nutné práce. Současně byla opravena střecha a provedena nová krytina (do budovy zatékalo). Toto vše se uskutečnilo v rámci dobrovolných brigád na náklady spolku.

          Po instalaci exponátů, zhotovení výstavních panelů a dvojjazyčných (česko-německých) popisků byla expozice 29. května 2010 slavnostně otevřena za účasti senátora Parlamentu ČR PhDr. Pavla Čáslavy, místostarosty města Lubomíra Zacha, ředitele Muzea Sokolov Ing. Michaela Runda, zástupce železničního dopravce a dalších osobností z Česka i Německa.

          I po otevření byla expozice, která dokumentuje vývoj a technické zvláštnosti nejen Kraslické dráhy, ale i dalších tratí na české i německé straně státní hranice, postupně rozšiřována a doplňována. Byly upraveny a exponáty a výstavními panely vybaveny další výstavní prostory, jako jsou chodba k WC a depozitáři; zatím poslední instalace expozice byla provedena v bývalé kuchyni.

          Postupně je zpracováván i muzejní archiv, ve kterém jsou obsaženy listinné dokumenty, jízdní řády, předpisy, normy, technická dokumentace, publikace, periodický tisk se vztahem k železnici a další dokumenty. Dosud je zpracováno a zaevidováno více než 130 archivních krabic (kartonů), které budou v budoucnu přístupné badatelům. K tomuto účelu je jedna z místností připravována jako badatelna a studovna.  

          Další součástí muzea je i knihovna zahrnující nyní již bezmála tři stovky svazků literatury věnované zejména železnici (technika, historie drah, vlastivěda).  

          V muzeu se za dobu jeho existence uskutečnily i některé jednorázové akce. Patří sem např. 1. Kraslická muzejní noc; muzeum bylo zapojeno i do oslav 140 let Kraslické dráhy v roce 2016 a velké a veřejnosti kladně hodnocené akce „Po stopách Karla I. aneb 20 let soukromého provozu na Kraslické dráze“ v roce 2018 a „S železnicí po stopách Karla IV. aneb Párou ze století do století“ v roce 2020. Pravidelně bývá muzeum otevřeno i při tradičních Mikulášských jízdách. Zejména vždy v květnu a červnu je MKD také cílem školních výletů, popř. dalších zájezdů. Velký úspěch měly i muzeem pořádané výtvarné soutěže zaměřené na mladou generaci.

          Exponáty MKD byly v letech 1999 – 2019 zapůjčeny na výstavy v některých partnerských muzeích v regionu, na přípravě kterých se podílel i Železniční spolek Klub M 131.1 (Karlovy Vary, 2x Nejdek, Teplá, Sokolov, 2x Ostrov, Stříbro, 3x Hartenberské školnění na Hřebenech). V roce 2019 byly některé exponáty prezentovány v rámci 1. ročník filmového festivalu „Kraslický filmVLáček“, v září pak některé artefakty z expozice byly využity na výstavě ke 120. výročí „Krušnohorského Semmeringu“ (trati Karlovy Vary – Potůčky – Johanngeorgenstadt) a na oslavách jubilea místní dráhy Rakovník – Mladotice.

          Zástupci muzea se v listopadu 2018 zúčastnili a jeho činnost prezentovali při setkání železničních muzeí, které se konalo v Hradci Králové, a také konference bavorských a českých muzeí začátkem roku 2019 (v Hofu). Jedním z výsledků tohoto jednání byl i dvojjazyčný katalog, ve kterém jsou zastoupena muzea z obou stran státní hranice. Muzeum bylo propagováno i v oblíbeném pořadu České televize „Toulavá kamera“; v roce 2019 zde natáčela i TV Západ.  

 

Provoz muzea v roce 2020

 

          Stejně jako na celou naši společnost měla i na provoz muzea negativní vliv pandemie koronaviru. Z tohoto důvodu (a také vinou úrazu sloužící) byla sezóna zahájena až v průběhu července. Proto také nemohly MKD navštívit tradiční školní výlety a další hromadné výpravy.

          Jedinou velkou akcí, na které se MKD v roce podílelo, byly 19. září oslavy 650 let města, 20 let obnovení železničního provozu do SRN a stejného výročí přeshraničního dopravního systému EgroNet.

          Během zkrácené sezóny navštívilo muzeum celkem 298 platících osob. Značnou část z tohoto počtu tvořili účastníci akce k jubileu města.

          Protože Železniční spolek nebyl vlastními silami schopen zajistit pravidelný provoz muzea, museli jsme v roce 2020 přistoupit k jeho zajištění prostřednictvím placené pracovní síly (na DPP). Obdobně byl i zajištěn celkový úklid objektu před zahájením sezóny (pravidelný úklid během sezóny zajišťuje sloužící).

          V roce 2020 tedy působily na DPP v MKD 3 osoby:

 • správce/kurátor        50 h měsíčně (vzhledem k rozsahu činnosti se jedná o

nedostatečný počet hodin),

 • pokladní                  7 h služby + 1 h úklidu ve dnech, kdy je MKD otevřeno pro

veřejnost, popř. při mimořádných akcích,

 • uklizečka                  „generální“ úklid expozice a prostor přístupných veřejnosti před

    začátkem sezóny.

         

Doplňování sbírek, mobiliář

 

Díky dotaci z grantového programu města došlo k doplnění mobiliáře o některé položky:

 • stůl pro sloužící (pokladna),
 • 4 ks židlí pro knihovnu a badatelnu,
 • police pro archiv,
 • knihovna (pro knihy a sbírky předpisů),
 • vysavač,
 • hliníkové schůdky,
 • drobné exponáty a předměty vybavenosti.

Během celého roku  byla  prováděna  evidence sbírek (jak  ve vlastní expozici, tak i

v muzejním depozitáři). Počet zaevidovaných předmětů ke konci ledna 2021 je více než 450 vlastních a cca 100 exponátů zapůjčených (z majetku spolku Eisenbahnfreunde Klingenthal e.V. a některých soukromých osob). Celkový stav exponátů nyní činí více než sedm stovek.

          V roce 2020 byly jako přírůstky zaevidovány m.j. následující exponáty:

 • litinové zábradlí z Kraslické dráhy z roku 1886,
 • konzoly telefonních sloupů s izolátory z 50. let,
 • telefonní objekt ČSD T 68,
 • dřevěný rudl z počátku 20. století,
 • součásti uniforem a.s. Viamont,
 • kabát ČSD z počátku 60. let,
 • kabát (kožich) inspektora státních drah.

Pokračovalo  se  i  ve  zpracovávání  archivu.  Je  potěšitelné, že nám byly věnovány i

některé osobní pozůstalosti po některých zaměstnancích, což je znamením důvěry darujících a zároveň naším velkým závazkem vůči nim.   

          V majetku muzea je i sbírka filmů instruktážních filmů formátu 16 mm. Jedná se o instruktážní snímky Československých státních drah z období od 50. do 80. let; z důvodů nevyhovujících podmínek v budově (nevytápěný objekt, velká vlhkost) jsou filmy uloženy mimo muzeum, na Městském úřadu Kraslice. Stávající prostředí v muzeu škodí i exponátům a archiváliím, což se m.j. projevuje rzí kovových předmětů nebo plísní u kůže a dalších materiálů, znehodnocováním papírových dokumentů.

 

Prezentace muzea na veřejnosti

 

          Kromě vlastních internetových stránek byla činnost MKD prezentována ve Zpravodaji města Kraslic, Rotavském zpravodaji, listu Obzor, Českém rozhlasu Karlovy Vary nebo ve vlastivědném časopisu Krušnohorský Luft. Plakáty na sezónu 2020 byly zaslány (v elektronické podobě) muzeím a informačním centrům v regionu, v Sasku i Bavorsku. MKD je trvale prezentováno i na stránkách „Živý kraj“.

 

Budova muzea

 

          V roce 2020 přešel objekt bývalé nádražní restaurace do majetku města. 17. 12. 2020 zastupitelstvo města Kraslic schválilo a 6. ledna tr.r.  byla mezi městem a spolkem podepsána Smlouva o výpůjčce a o budoucí koupi movité věci.

          Během letních měsíců došlo zásluhou externí firmy k vyklizení sklepů od mouru, zbytků uhlí, suti a dalšího nepořádku; tyto prostory je ještě nutné dočistit. Zčásti byla vyklizena i půda.

          Do části sklepů bude postupně přesunuta technická základna muzea (dílna, sklad), čímž dojde k uvolnění stávající prostory pro účely expozice.

         

Úkoly pro rok 2021

 

          Pokud epidemické podmínky dovolí, bude letošní muzejní sezóna zahájena v sobotu 24. dubna t.r.  Letošní sezóna potrvá až do 25. 9. 2021; muzeum bude otevřeno každou sobotu vždy od 9.00 do 16.00 h. Pravidelný provoz bude opět zajišťován prostřednictvím pracovníků na DPP; před zahájením sezóny bude pracovnicí na DPP proveden „generální“ úklid všech místností přístupných návštěvníkům. Dle potřeby budou aktivována opatření proti šíření koronaviru (roušky, desinfekce, omezení počtu návštěvníků, kteří mohou být současně v muzeu).

          Dle smlouvy s městem budou v letošním roce zahájeny práce na rekonstrukci budovy.

          Dalšími úkoly jsou:

 • do zahájení sezóny dokončit evidenci exponátů tak, abychom mohli sbírku přihlásit do centrální evidence vedené Ministerstvem kultury ČR (s tím bude pravděpodobně souviset nutnost zabezpečení a pojištění expozice),
 • dokončit evidenci zbývajících dokumentů v rámci muzejního archivu včetně vytřídění archiválií již zapsaných (archiválie, které jsou zde vícenásobně, posouzení vhodnosti některých archiválií pro naše muzeum a jejich předání jiným subjektům, po provedení vazby přesun některých archiválií, např. úplných ročníků periodik, do muzejní knihovny),
 • instalace expozice v malé místnosti mezi bývalou kuchyní a chodbou WC včetně její technické přípravy (vyštukování, elektrické rozvody, osvětlení),
 • instalace osvětlení chodby k WC, depozitáře a archivu,
 • zajištění krytého loubí směrem ke kolejišti, kde se zejména v odpoledních a večerních hodinách shromažďuje mládež (kromě nepořádku zde dochází k poškozování budovy),
 • obnovit jednání ohledně zřízení plotu mezi budovou muzea a objektem a.s. Autobusy Karlovy Vary,
 • řešení vytápění objektu (negativní vliv vlhkosti na stav exponátů a archiválií, nevyhovující podmínky pro sloužící),
 • pokračovat v jednáních o nejvhodnější formě provozování (a zejména financování) muzea, zejména s novým vedením Karlovarského kraje,
 • systematické vyhledávání vhodných exponátů,
 • příprava expozice ve stavědle 2 ŽST Kraslice včetně opravy objektu (podlaha, vnitřní nátěry atd.),
 • rozhodnutí o umístění uvažované venkovní expozice,
 • průběžná údržba stávajících exponátů,
 • propagace muzea v rámci České republiky i v zahraničí, včetně nabídky možnosti nabídky jeho návštěvy vůči školám a dalším institucím.

 

Finanční zajištění

 

          Muzeum je svým charakterem typickou příspěvkovou organizací, ovšem bez stabilního finančního příspěvku. Jako u všech muzeí tohoto charakteru příjmy ze vstupného a z prodeje ani zdaleka nemohou pokrýt náklady na provoz. Provoz MKD je tedy realizován na úkor dalších činností a aktivit zřizovatelského spolku.

          Celkové příjmy (vstupné, prodej publikací, pohlednic)          7.118,-   Kč

          Celkové výdaje (provoz muzea, energie, materiál atd.)      80.278,10 Kč

          Celkový prodělek                                                        73.160,10 Kč

          „Díky“ pandemii koronaviru a tím i pozdějšímu zahájení sezóny je prodělečná částka nižší, než kdyby bylo MKD otevřeno přes celou uvažovanou sezónu, tedy již od poslední soboty v dubnu do konce září. V případě „plné“ sezóny by tato ztráta byla ještě větší.

          Zvláštní kapitolou je nákup inventáře díky grantu města Kraslic v částce 20.000,- Kč. Při požadované spoluúčasti spolku byl nakoupen inventář (mobiliář, exponáty) a další drobné vybavení v částce 33.648,48 Kč.

          Výše uvedený stav, kdy je muzeum vysoce prodělečné (příjem z jeho provozu činí jen cca 10 % z celkových nákladů), nás nutí hledat optimální způsob řešení jeho provozu včetně zajištění trvalých (pravidelně se opakujících) finančních příspěvků. Všechna dosavadní jednání s městem, dalšími obcemi a městy podél Kraslické dráhy, Euroregiem Egrensis, krajem a dalšími institucemi byla zatím neúspěšná. Jako nejvhodnější forma provozu muzea se zatím jeví jeho začlenění do budoucího městského muzea v Kraslicích, přechod pod zdejší Městské kulturní centrum, popř. vytvoření samostatné společnosti za účasti spolku, města či dalších institucí.

          Jakmile to bude z hlediska současné pandemie možné, obrátíme se na novou radní Karlovarského kraje pro kulturu (se kterou jsme v minulosti velice dobře spolupracovali při řadě akcí a která sama by chtěla ve své obci zřídit malou železniční expozici). Právě v nedávných měsících dvojí výměna na postech těchto radních měla také negativní vliv na naše jednání s krajem v záležitosti MKD…

 

Možnosti dalšího rozvoje muzea

         

          Stávající expozice muzea je postupně doplňována (cílené doplňování o některé vhodné železniční exponáty, současně vhodným způsobem zbavování se exponátů, jež nemají přímý vztah k železnici).

          Budova muzea nabízí několik možností jak pro rozšiřování expozice, tak i pro další aktivity, zejména z oblasti kultury a společenského života.

          Rozsáhlé půdní prostory jsou vhodné jak pro doplnění stávající expozice, tak i pro pořádání příležitostných výstav nejen s železniční tématikou. Půdu je nutné vyklidit (zbytky materiálů po bývalé restauraci), potom vhodně doplnit obklady, příčkami, zavést elektrické rozvody, vybavit mobiliářem atd.

          Sklepy, zejména pak největší zdejší prostora s jakýmsi vyvýšeným pódiem, pak jsou vhodné pro pořádání různých komorních (klubových) pořadů (večery poezie, vystoupení písničkářů, komponované pořady, besedy apod.). Jejich rekonstrukcí může vzniknout svébytný prostor, který ve městě dosud chybí. V současné době jsou sklepy z velké části zaplněny různým odpadem (opět zbytky materiálu po restauraci, uhelný prach, cihly atd.).

          Jak je uvedeno výše, muzeum obhospodařuje také objekt bývalého stavědla 2 v ŽST Kraslice (v sousedství přejezdu u klingenthalského zhlaví). Tato stavba rozměrů cca 3 x 3 m, se sedlovou střechou, byla dříve typická pro stanice Buštěhradské dráhy. Na Kraslické dráze je jediná zachovalá. Stejná stavědla se vyskytovala ve stanicích Svatava, Hřebeny, Oloví, Rotava a Kraslice (vždy na obou zhlavích). Několik těchto stavědel je také na hlavní trati Chomutov – Cheb (u Kotviny, mezi Nebanicemi a Tršnicí).

          Objekt stavědla je zabezpečen; péčí spolku byla obnovena jeho střecha a opraven komín. Je potřeba provést ještě opravu interiéru (nová podlaha z fošen, štuk a vymalování) a také exteriéru (demontáž některých pozdějších nevhodných doplňků, uvedení vnějšího pláště do původního vzhledu, úprava okolí). Stavědlo bude vybaveno dle provozního stavu z cca 60. let 20. století; některé vhodné artefakty jsou již v depozitáři MKD.

          Stavědlo bude další součástí expozice MKD; jeho prohlídka bude možná na požádání (v návaznosti na prohlídku hlavní expozice) s průvodcem.

          Železniční spolek Klub M 131.1 požádal majitele, kterým je Česká republika s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, s.o., o odprodej části pozemkové parcely č. 399/1, katastrální území Luh nad Svatavou, v obvodu bývalé stanice (nyní zastávky a dopravny D3) Hřebeny s cílem zřízení venkovní expozice MKD. Stalo se tak na základě odkoupení výpravní budovy nádraží Hřebeny obcí Josefov, kdy se uvažovalo, že objekt, který je v původním stavu z roku 1876 (jen s drobnými úpravami a přístavbou) bude po rekonstrukci do původní podoby jakousi součástí expozice. Pro venkovní expozici má spolek k dispozici některé artefakty – mechanické hlavní návěstidlo, mechanickou předvěst, vodní jeřáb, historický staničník, mezník aj. Po výměně vedení obce, kdy budova byla nabídnuta k odprodeji, se objevila úvaha zřídit vnější expozici MKD v železniční stanici Kraslice, v prostoru mezi výpravní a obytnou budovou (pozemková parcela č. 7061 v majetku SŽDC, s.o., stavební parcela č. 957 v majetku Českých drah, a.s.; vše k.ú. Kraslice). Tato možnost je sledována současně s alternativou zřízení vnější expozice v dopravně Hřebeny.

          Po získání budovy bývalé nádražní restaurace do vlastnictví města a uzavření následné dohody mezi městem a spolkem může být zahájena oprava zejména jejího vnějšího pláště (i za pomoci grantů a dotací).

 

Poděkování

 

          Naše poděkování za pomoc a spolupráci patří následujícím organizacím, institucím a jednotlivcům:

 • Autodopravě Kakras Kraslice (majitel pan Jaroslav Kavka),
 • zapsanému spolku Hartenberg,
 • Karlovarskému kraji,
 • městu Kraslice (starosta pan Roman Kotilínek),
 • Miroslavu Loužilovi z Karlových Varů,
 • Odborovému sdružení železničářů,
 • PDVR Railway, a.s.,
 • Správě železnic, s.o.,
 • Technickým službám města Kraslic.

 

Závěr

 

          V průběhu více než jedné dekády se v Muzeu Kraslické dráhy podařilo vytvořit kolekci v některých případech i velmi cenných a unikátních exponátů.

          Muzeum Kraslické dráhy se stalo pevnou a nedílnou součástí kulturního a společenského života ve městě. Jako jediné železniční muzeum v rámci Karlovarského kraje má šanci stát se atrakcí, která do Kraslic i do regionu přivede turisty a zájemce o železnici jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

          Nabízí se celá řada možností, jak může MKD přispět ke zpestření života ve městě (pořádání akcí pro veřejnost se zaměřením na železnici i akcí kulturního charakteru, práce s mládeží, badatelská a vydavatelská činnost aj.). K tomuto je ovšem potřeba co nejdříve vyřešit jeho zakotvení tak, aby mohlo co nejlépe vykonávat svou sbírkotvornou, dokumentační, badatelskou a veřejně prospěšnou práci.

                                                                                                 

Zpracoval Robert Koutný

V Kraslicích 30. ledna 2021

                                                                                                  

 

 

Ohlédnutí ze třetí sezónou MKD

 

         V den konání 18. ročníku Mikulášské jízdy, tedy 1. prosince 2012, byla ukončena v pořadí již třetí sezóna Muzea Kraslické dráhy. Zahájena byla poslední březnovou sobotu; závěrečný den sezóny byl pak určen především pro účastníky naší tradiční akce, která měla své hlavní středisko na Hřebenech.

 

         I v roce 2012 bylo muzeum cílem řady návštěvníků jak z České republiky, tak i ze zahraničí, především pak ze sousední Spolkové republiky Německo. Muzeum bylo svědkem i několika hromadných návštěv. Kromě výprav školní mládeže k nám zavítali například i účastníci podzimního semináře o regionu kolem řeky Svatavy.

 

         Během celého loňského roku probíhalo doplňování expozice jak novými trojrozměrnými předměty, tak i výstavními panely. Expozice je postupně vybavována novými popiskami, které návštěvníkům blíže představují některé z exponátů.

 

         Některé exponáty byly vystaveny i mimo Muzeum Kraslické dráhy. Jednalo se především o výstavu k 55. výročí zastavení provozu na trati z Ostrova (nad Ohří) do Jáchymova, která byla instalována v muzeu saských úzkokolejných drah v Rittersgrünu a později také v kulturním domě v Jáchymově. Kromě vlastních výstavních předmětů jsme se podíleli i na přípravě obrazové a textové části výstavy.

 

         Některé z exponátů si mohly vyzkoušet i dětští účastníci „Hartenberského školnění“, které se uskutečnilo 22. června na Hřebenech. 

 

         Pozornost byla věnována i vlastnímu objektu muzea – bývalé nádražní restauraci, která je v majetku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. V dubnu byla dokončena nová krytina střechy, takže již nedochází k zatékání do budovy. Drobnější práce byly provedeny i v interiéru. Novou střešní krytinu obdrželo i bývalé stavědlo 2 v železniční stanici Kraslice, ve kterém plánujeme zřídit expozici věnovanou těmto na síti našich drah postupně mizejícím zařízením.

 

         Zejména exteriéru budovy bychom se chtěli věnovat i v letošním roce. Současně uvažujeme o oplocení prostoru mezi muzeem a objektem společnosti Autobusy Karlovy Vary. Na plochu po zrušené části staniční koleje č. 2 (ve směru na Klingenthal) instalujeme železniční dvojkolí, které ještě nedávno bylo k vidění v bývalém lokomotivním depu Sokolov. Toto dvojkolí bude současně i jakousi reklamou muzea.

 

         Právě propagace zatím jediného kraslického muzea je našim důležitým úkolem. Přispěje k ní i muzejní noc, která k nám jistě přiláká řadu nových návštěvníků, dětí i dospělých. O jejím uspořádání (pravděpodobně někdy v květnu) jsme se předběžně dohodli se Základní uměleckou školou v Kraslicích.

 

         Postupně probíhá i budování jakéhosi archivu (nebo knihovny) MKD, který obsahuje sbírku knih, železničních předpisů norem, dalších tiskovin, CD a DVD. I tyto materiály snad v brzké době zpřístupníme veřejnosti, aby se naše muzeum mohlo stát jakýmsi studijním místem pro zájemce o historii a vývoj železnic v regionu i v celé České republice či za jejími hranicemi. 

 

         Poděkování patří všem, kdož se aktivně podíleli jak na pracích, souvisejících s budovou i expozicí, tak i těm, kteří v muzeu zajišťovali služby. A věřte tomu, že především v jarních či podzimních měsících není sedmihodinová služba v chladné budově nic příjemného.

 

         Čtvrtá sezóna MKD bude zahájena 26. března 2013.

 

Robert Koutný, jednatel Železničního spolku Klub M 131.1

 

 


Druhá sezóna Muzea Kraslické dráhy

 

    V den konání 17. ročníku Mikulášské jízdy, tj. 3. prosince 2011, byla ukončena druhá sezóna Muzea Kraslické dráhy.

 

       Během roku 2011 došlo k dalšímu doplnění a rozšíření muzejní expozice nejen o některé trojrozměrné předměty, ale také i o nové výstavní panely. Z exponátů jmenujme  například pojízdnou rozchodku, bubnové zabezpečovací přístroje a řadu zejména drobnějších předmětů. Z tématicky zaměřených panelů to pak ten, který se věnuje přejezdům na Kraslické dráze, dokončen byl i panel o sokolovském depu. Byly doplněny dvojjazyčné (česko – německé) popisky k některým předmětům; k části exponátů byly připojeny doprovodné vysvětlující texty. Současně bylo pokročeno i v inventarizaci expozice tak, aby se výstava mohla i po legislativní stránce stát právoplatným muzeem.

 

 Od soukromého dárce jsme získali další (v pořadí druhé a tentokrát funkční) modelové kolejiště velikosti TT. Spolu se starším kolejištěm by se mohlo stát základem pro činnost dětského modelářského kroužku v rámci MDDM Kraslice a našeho muzea.

 

         Některé exponáty byly v průběhu roku zapůjčeny na výstavy, jejichž spolupořadatelem byl Železniční spolek Klub M 131.1. Na počátku roku to byla modelářská výstava v klášterním kostele v Ostrově nad Ohří (pořádaná ve spolupráci se zdejším kulturním domem a Klubem železničních modelářů Ostrov), během srpna a září pak výstava „Slavkovská dráha 1901 – 2011“, uspořádaná u příležitosti 110. výročí regionální železniční trati Krásný Jez – Loket. Spolupořadatelem výstavy bylo Muzeum Sokolov, p.o., místem jejího konání byl objekt jeho pobočky v Horním Slavkově. Kromě vlastních exponátů jsme zde zajistili i přípravu celkem 19 výstavních panelů.

 

      Muzeum Kraslické dráhy bylo v roce 2011 svědkem několika „hromadných“ návštěv. Kromě únorového zvláštního vlaku Klubu železničních cestovatelů z Prahy to byla velmi milá návštěva skupiny klientů sokolovského Tyflocentra a na podzim pak návštěva účastníků vlastivědné vycházky Městské knihovny Kraslice. Tato akce byla současně malou připomínkou 125. výročí od zahájení provozu na traťovém úseku Dolní Kraslice (nyní Kraslice předměstí) – Klingenthal.

 

            S obdobnými akcemi bychom chtěli pokračovat i v letošním roce, zejména pak ve vztahu k mládeži. Pro žáky základních škol a další dětské kolektivy jsme schopni připravit monotématické prohlídky s výkladem i prezentací videoprogramů.

 

      Pokračovaly i práce na budově muzea. Tou nejviditelnější je nová krytina střechy, jejíž polovina byla dokončena na podzim. Druhá půlka střechy bude dokončena v jarních měsících, jakmile tomu dovolí počasí. Ve spolupráci s provozovatelem dráhy a.s. Viamont a Autobusy Karlovy Vary bychom chtěli současně provést úpravu pozemku mezi objektem muzea a informačního střediska AKV, a.s. (oplocení jak ze strany kolejiště, tak i od ulice). I zde by bylo možné umístit některé exponáty. 

 

         Společně s provozovatelem dráhy se nám podařilo zachránit objekt stavědla 2 v železniční stanici Kraslice (u klingenthalského zhlaví). Jedná se o poslední malé stavědlo buštěhradského typu na Kraslické dráze (v minulosti taková bývala ve všech stanicích trati Sokolov – Kraslice; několik se jich dochovalo ještě na hlavní trati bývalé Buštěhradské dráhy z Prahy přes Chomutov do Chebu. I zde uvažujeme s malou expozicí. Pokročíme i v přípravách venkovní expozice v prostorách zastávky Hřebeny. Základní předpoklad k jejímu vzniku, záchrana zdejší původní výpravní budovy, se v součinnosti s obcí Josefov podařil před dvěma lety.

 

      V roce 2012 bude provoz Muzea Kraslické dráhy zahájen poslední březnovou sobotu, tj. 31. 3. Do této doby se nebudeme v muzeu zahálet – i přes zimní měsíce se zde bude pracovat na dalším doplňování a zdokonalování naší expozice.

 


Rekapitulace prvního roku činnosti Muzea Kraslické dráhy

 
Mikulášská jízda, která se uskutečnila 4. prosince 2010, byla současně také datem, kdy bylo v loňském roce naposledy otevřeno naše muzeum. Tímto dnem také skončila jeho první sezóna.
 
 
    Pro informaci uvádíme, že Muzeum Kraslické dráhy bylo naposledy otevřeno za účasti představitelů města, železničního dopravce, našich německých partnerů a dalších funkcionářů v sobotu 29. května. Počínaje další sobotou byl pak zahájen jeho pravidelný každotýdenní provoz, který trval až do již zmíněného Mikuláše. Budeme – li loňský rok rekapitulovat, bylo otevřeno celkem 28 krát. Na pořadatelské službě se podílelo celkem dobrovolníků z řad Železničního spolku Klub M 131.1 a jeden člen Spolku přátel města Kraslic. Navštívilo nás množství návštěvníků jak z České republiky, tak i ze sousední Spolkové republiky Německo.
 
 
    Největší jednorázová návštěvu jsme uvítali už v tomto roce, kdy Kraslice byly cílem zvláštního výletního vlaku Klubu železničních cestovatelů, o.s., v čele s jeho čestným předsedou Mgr. Bohumilem Augustou, MBA. Historickou soupravu složenou z vagonů ř. Bix (které byly v minulosti na Kraslické dráze také provozovány) přivezla vzorně renovovaná lokomotiva ř. 721 (T 458.1).
 
    I v době, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost, byla jeho expozice postupně doplňována a zdokonalována. Postupně byly instalovány další trojrozměrné exponáty; současně byly doplněny další tématické panely s texty, nákresy a fotografiemi. Na expozici j
sme pracovali i během „zimního klidu“, takže ti z Vás, kteří nás navštíví v některou sobotu počínaje 26. březnem, se zde setkají s řadou novinek.
 
 
    Během letošního roku uvažujeme s dalšími novinkami. Za zmínku stojí zejména stavědlo 2 u klingenthalského zhlaví ŽST Kraslice, které je jediným zachovalým původním buštěhradským objektem svého druhu na Kraslické dráze. Díky pochopení společnosti Viamont zde vznikne malá expozice, věnované zejména dopravní službě ve stanicích. Budeme pokračovat i v přípravě venkovní expozice MKD na zastávce Hřebeny. Základní předpoklad, záchrana zdejší historické výpravní budovy, byl v loňském roce (díky Obecnímu úřadu Josefov v čele se starostou Ladislavem Čížkem) splněn.
 
 
    Během roku chceme připravit některé speciální akce určené zejména pro dětské a školní kolektivy, ale i pro další zájemce tak, aby v současné době jediné muzeum ve městě se stalo zajímavým a vyhledávaným místem.
 

Slavnostní otvevření

Muzea Kraslické dráhy

29. 5. 2010

    K avizovanému slavnostnímu otevření našeho muzea došlo v sobotu 29. května 2010.   Dovršili jsme tak naše více než pětileté snahy o vybudování muzeální expozice, věnované trati ze Sokolova přes Kraslice do Klingenthalu.

    V dopoledních hodinách krásného slunného dne jsme přivítali několik vzácných hostů. Za všechny jmenujme senátora Parlamentu České republiky PhDr. Pavla Čáslavu, místostarostu města Kraslice Lubomíra Zacha, zástupce firmy Viamont, a.s., pana Jana Chudinu nebo ředitele sokolovského muzea Ing. Michaela Runda. Nechyběli ani přátelé města Kraslic v čele s předsedou spolku Josefem Konrádem, majitel a obnovitel historických kraslických jatek pan Alexander Tučák a také naši přátelé z Německa – „staří známí“ kolegové z Klingenthalu Erhard Sandner a Willy Neumeister (který také do expozice zapůjčil některé exponáty) a také předseda a jednatel spolku v Adorfu (V.). Mrzí nás, že se bez omluvy nezúčastnil nikdo z pozvaných regionálních představitelů Českých drah či Správy železniční dopravní cesty. Vzhledem k právě probíhajícím parlamentním volbám se omluvili někteří poslanci. Kolem poledního dorazil i pan inženýr Karel Beneš z Prahy, který se problematice muzeí s železniční tématikou věnuje dlouhodobě (a je také autorem přehledu železničních expozic v ČR). Nechyběli ani místní občané i návštěvníci Kraslic. Příjemná a milá byla setkání zejména s těmi, kteří dříve na železnici pracovali, popř. k ní mají vazbu prostřednictvím svých rodičů. Někteří z nich nám dokonce nabídli zapůjčení či věnování dalších exponátů…

    Slavnostní akt zahájení provozu muzea, který zahrnoval projevy a zdravice pozvaných hostů a zástupců Železničního spolku Klub M 131.1, vyvrcholil okamžikem, kdy pan senátor Čáslava, s píšťalkou v ústech a s červenou čepicí na hlavě, dal muzeu s pomocí výpravky  symbolický „odjezd“.

    První den  byl vstup do Muzea Kraslické dráhy zdarma. V sobotu 5. června 2010 nastává běžný provoz, kdy bude otevřeno (i po další soboty) vždy od 9.00 do 16.00 hodin.

    V zahajovací den provozu muzea nám byl také dopraven náš nejstarší exponát – původní kolejnice z roku 1875, která až do pátku sloužila jako sloupek u sokolovského zhlaví dopravny Oloví.

    Muzeum Kraslické dráhy je v současné době jedinou muzeální expozicí ve městě. Časem by ho mělo doplnit další muzeum, o jehož zřízení se uvažuje v budově místního kina. Bude věnováno výrobě hudebních nástrojů, krajkářství a historii regionu. 
Setkání „Železniční muzea 2010“
 
           Delegace Muzea Kraslické dráhy se zúčastnila setkání „Železniční muzea 2010“, které se uskutečnilo 20. března v Hradci Králové. Jeho pořadatelem byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty; místem jednání byl areál firmy Signal Mont, spol. s r.o., která se zabývá výrobou drážní zabezpečovací techniky. Pozvání pořadatelů v čele s Ing. Karlem Benešem, který se dlouhodobě zabývá problematikou železničního muzejnictví a je současně také autorem přehledů expozic s železniční tématikou, vycházející v drážním tisku, a Ing. Rudolfem Půlpánem z Technické ústředny dopravní cesty, přijali zástupci železničních expozic z celé České republiky i ze Slovenska. Z těch největších a nejvýznamnějších to byly např. Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka, Společnosti železniční – výtopny Jaroměř či Muzejně – dokumentačního centra Železnic Slovenské republiky v Bratislavě.
 
           Cílem jednání bylo navázání bližších kontaktů a koordinace společné činnosti při záchraně a zpřístupňování památek železniční historie.
 
           Zástupci MKD zde vystoupili s obrazovou i slovní prezentací o vybudování železničního muzea v Kraslicích, jež se setkala s velkým zájmem zúčastněných. Na prezentaci jednotlivých expozic pak navázala neformální výměna názorů a poznatků z muzejní činnosti.
 
           Podnětná a inspirující byla také prohlídka Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky, přemístěná do Hradce Králové před několika lety ze slezské Vidnavy.  Zahrnuje exponáty bývalého odvětví 14 od nejstarších dob až do současnosti.
 
           Všichni zúčastnění se shodli v názoru, že by toto užitečné setkání bylo vhodné pořádat každoročně.  

Domů